Термини и общи условия

Последно обновено на 11.08.2021

Използвайки сайта на "Джи Си Ай Консултинг" ЕООД Вие се съгласявате на следните общи условия:

Настоящите Условия се отнасят до всички покупки между „Джи Си Ай Консултинг“ ЕООД („продавач“) и купувачи на услуги от онлайн магазина на „Джи Си Ай Консултинг“ ЕООД или посредством директна връзка с „Джи Си Ай Консултинг“ ЕООД (телефон, имейл, факс или лични срещи). Всякакви други условия между продавача и купувача, които не са били договорени в писмен вид, не представляват част от настоящия договор.

За да станат такива условия част от договора, те трябва да бъдат договорени между продавача и купувача в писмен вид. Нашите услуги могат да варират по отношение на вид, комплексност и/или времетраене. Възможно е понякога да има недостатъчна наличност или липса на ресурси за изпълнение на дадена услуга.

Продавачът може да вземе независимо решение относно това дали договорът между продавача и купувача да бъде изпълнен. За да станат такива условия част от договора, те трябва да бъдат договорени между продавача и купувача в писмен вид.

Продавачът се задължава да изпълни договора в рамките на договореното време, ако условията по договора са спазени изцяло. Продавачът може да вземе независимо решение относно това дали договорът между продавача и купувача да бъде изпълнен. Предоставянето на услугите до купувача се смята за изпълнение на договора.

Поръчка, направена от клиента, може да бъде отменена в рамките на гаранцията за връщане от седем (7) дни. От платената сума, която следва да бъде възстановена, обаче ще бъдат удържани 30% (равностойността на разходите, свързани с управлението на услугите, първоначално извършените дейности и др.).

ЕИК: 206082668
Седалище и адрес на управление: СОФИЯ,България, жк Младост 1а бл.90а ет.7 ап.34 - GCI CONSULTING

Цена и заплащане

Никоя от посочените в онлайн магазина цени не включва изисквания от закона данък добавена стойност в размер на 20 процента; същият се начислява впоследствие. Всички цени са без ДДС, но без да включват допълнителните разходи за доставка и за наложен платеж, ако тавива са необходими. Към цените не се начисляват допълнителни такси и комисиони, свързани с плащане с платежна карта.

Моля, имайте предвид също така, че за нестандартни стоки и услуги, които са изработени или извършени по индивидуална поръчка на клиента, в случай че клиентът се оттегли от договора за закупуване, „Джи Си Ай Консултинг“ ЕООД ще удържи 30% от нетната сума с оглед компенсация за разходите.

Авансово плащане:
Авансовото плащане се извършва чрез банков превод или с кредитна карта. При поръчка с авансово плащане ще получите автоматично генериран имейл за потвърждение на поръчката, в който се съдържа информация за нашата банкова сметка, прикачена фактура, както и парола за извършване на превод. Моля, посочете номера на фактурата и паролата, в полетата „Основание за плащане/референтен номер“ на формуляра за банков превод. Имайте предвид, че в зависимост от деня на седмицата и времето за извършване на превода от всяка банка, плащането може да отнеме между 1 и 5 дни. Вашата поръчка ще бъде обработена само след получаване на плащането. Моля, имайте предвид, че за всеки ден закъснение, причинено от купувача, купувачът ще дължи допълнителна такса в размер на 50,00 €.

Плащане по банков път:
Можете да платите чрез банков превод, като преведете сумата от Вашата банкова сметка (с платежно нареждане) или като внесете сумата с вносна бележка в Обединена Българска Банка или в друга банка, по следната банкова сметка:

„Джи Си Ай Консултинг” ЕООД
IBAN BG89UBBS80021016607350 (BGN)
BIC : UBBSBGSF
Банка: в Обединена Българска Банка
Като вносител изпишете името на потребителя/ купувача, а в основание за плащане изпишете номера на фактурата.

Плащане през сайта на „Джи Си Ай Консултинг” ЕООД:
Можете да заплатите нашите услуги през сайта ни https://gci-consulting.com/payment.html. За целта изберете бутона „Плати фактура“ и следвайте инструкциите за въвеждане на Вашите Е-майл адрес, номер на фактурата, която сме издали, сумата от фактуарта и паралота, генерирана автоматично от системата и предоставена от нас чрез мейл или по телефона. Не се изисква регистрация. Сигурността на данните Ви е гарантирана чрез криптирана връзка, изградена защита от ботове и злонамерен код, несъхраняването на никакви данни в база данни на сървъра, както и в "cookies". Платформата за плащане представлява еднопосочно изпращане на заявка към нашият сървър, който валидира данните по номер на фактура, сумата й, както и паролата. Данните от заявката не се запазват на сървъра, а се препращат към виртуалната ПОС услуга на нашата банка, която от своя страна извършва процеса по извършване на плащане към нашата сметка. Сигурността на данните Ви е гарантирана чрез криптирана връзка между Вашият браузър и нашият сървър. Направената от Вас заявка за плащане се прерпраща директно към банката а данните от самата заявка не се запазват при нас. Не запазваме "бисквитки", както и не съхраняваме данни на картодържателите, данни за поръчки и на извършени плащания на наш сървър. Следим ръчно за изпълненнието на плащанията през предоставеният ни интерфейс на клиентското приложение на банката - доставчик на услугата на виртуален ПОС терминал Обединена Българска Банка.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Приемат се плащания с банкови карти в схемата 3-D Secure.


Политика за отказ на картодържателя от направена поръчка и възстановяване на суми във връзка с извършени плащания:

Картодържателят има право да откаже направена поръчка преди да извърши плащането. В случаите, в които поръчката е отказана след направено плащане и след предоставена услуга, сумата не подлежи на връщане. Продавачът се задължава да изпълни договора в рамките на договореното време, ако условията по договора са спазени изцяло. Продавачът може да вземе независимо решение относно това дали договорът между продавача и купувача да бъде изпълнен. Предоставянето на услугите до купувача се смята за изпълнение на договора.

Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 7 дни. От платената сума, която следва да бъде възстановена, обаче ще бъдат удържани 30% (равностойността на разходите, свързани с управлението на услугите, първоначално извършените дейности и др.). Сумата се възстановява частично или изцяло с кредитна операция по картата, с която е извършена трансакцията.

Политика за връщане на услуги/ стоки:

Поръчка, направена от клиента, може да бъде отменена в рамките на гаранцията за връщане от седем (7) дни. От платената сума, която следва да бъде възстановена, обаче ще бъдат удържани 30% (равностойността на разходите, свързани с управлението на услугите, първоначално извършените дейности и др.). Сумата се възстановява частично или изцяло с кредитна операция по картата, с която е извършена трансакцията.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Изпълнена поръчка се счита за изпълнение на договора от наша страна и услугата/ стоката не подлежи на връщане.

Доставка:
Ние ще изпълним нашия ангажимент за доставка и очакваме купувачът да бъде на пълно разположение за извършване на доставката и да попълни необходимите документи, както и да гарантира, че доставката може да бъде изпълнена без затруднения. Ако купувачът не може да изпълни ангажимента си съгласно приложимите разпоредби за доставка или нашите правила и условия, ние си запазваме правото да изискаме допълнителна такса.
Освен това, имаме право да задържим плащането и да изискаме допълнително обезщетение за причинените щети.
Прекъсване на доставката и услугата поради форсмажорни обстоятелства, които не зависят от нас и причинят забавяне на доставката или я направят невъзможна, по-конкретно стачки, аварии, пандемии, правителствени действия, забавяне при доставката на компоненти или продукти и др., и такива, които пречат на нашите доставчици или подизпълнители да извършат доставка към нас, ни дават право да удължим задължителния срок за извършване на доставката с до дванадесет седмици. Ако забавянето продължи повече от дванадесет седмици, клиентът имам право да прекрати договора.
Моля, имайте предвид, че ние по никакъв начин не носим отговорност, ако спедиторът или служителите на купувача доставят или транспортират стоките до различен адрес.
Не носим отговорност за повреди, щети, пропуснати ползи, прекъсване на търговска дейност, щети на трети страни (и щети отвъд нашия контрол), причинени от забавена доставка извън нашия контрол.
Задължение на купувача е да провери получената услуга или документ. „Проверка на продуктите“ означава, че купувачът следва да провери дали изпълнения документ или текст съответства на изискванията на клиента или крайния потребител и дали крайните документии услуги отговарят на поръчаното от купувача. Купувачът следва да провери за липсващи части от документа и да ни уведоми за такива през следващия работен ден. Ако следващият работен ден е официален празник, тогава уведомлението следва да бъде направено на първия работен ден след официалния празник.

Прехвърляне на риска

Рискът върху документите или услугите се прехвърля върху купувача веднага след като той влезе в притежание на документите или услугите.

Ограничение на отговорността

Ние си запазваме правото на собственост над документите и услугите, докато произтичащият от всички операции дълг не бъде изплатен в пълен размер. Следните условия се прилагат по време на периода на запазване правото на собственост: Клиентът е длъжен да борави документите единствено по предназначение. Клиентът няма право да позволява достъп на трети страни до тези документи. Всички документи следва да ни бъдат върнати при поискване от наша страна.
Клиентът трябва да ни уведоми веднага за възникването на каквито и да било промени по собствеността или адреса на регистрация на своята фирма.
В случай че поведението на клиента влезе в разрез с договора, особено в случай на неплащане или неизпълнение на посочените по-горе задължения или по някоя от клаузите на нашите общи правила и условия, ние имаме право да се оттеглим от договора и да изискаме връщане на издадените документи.

Лични данни и сигурност

Когато направите онлайн пращане при нас, Вие ни предоставяте своите лични данни, като име и мейл адрес. Във връзка с извършването на онлайн плащане, Вие се съгласявате да съхраняваме и използваме Вашата информация за нашите търговски цели и изпълнение на нашия ангажимент към Вас. Ние също така съхраняваме цялата комуникация с Вас по имейл, за да можем да Ви предоставяме услугите, които очаквате от нас. Ние няма да разкриваме Вашата лична информация на трети страни. Според Закона за защита на личните данни Вие имате право да знаете каква информация съхраняваме за Вас. Ако тази информация е неправилна, непълна или неуместна, можете да поискате тя да бъде коригирана или изтрита. Данните не се съхраняват агрегирани в база данни, а в мейл комуникацията ни с Вас.

„Бисквитки“

„Бисквитката“ представлява текстов файл, който се изпраща от уебсайт до Вашия компютър, където се съхранява в паметта (сесийни „бисквитки“) или като текстов файл (базирани на текст „бисквитки“). „Бисквитките“ НЕ се използват на нашият сайт. Ако браузърът Ви е настроен да не приема „бисквитки“, Вие можете успешно да извършите онлайн плащане на издадена от нас фактура.

Заключителни разпоредби

За всички условия се прилага законодателството на Република България. Разпоредбите на Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН не важат. Компетентният съд е Окръжният съд на София.

Ако някоя от клаузите в настоящите условия се окаже частично или напълно невалидна, това не засяга валидността на останалите клаузи. Частично или напълно невалидната клауза ще бъде заменена от клауза, чиито икономически ефект ще бъде равностоен.